Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana Produkcja i Integrowana Ochrona roślin

 

Integrowana Produkcja to taki system gospodarowania rolniczego lub ogrodniczego, który jest słuszny zarówno ze względów ekologicznych, ekonomicznych jak i społecznych. W praktyce oznacza to maksymelne wykorzystanie naturalnych metod ochrony roślin i naturalnych zjawisk przyrodniczych korzystnych dla producenta, oraz takie ich wspomaganie, aby zminimalizować nienaturalne lub w jakimś stopniu szkodliwe dla środowiska środki produkcji. Stosuje się więc zabiegi biologiczne, techniczne oraz chemiczne z uwzględnieniem ich opłacalności i skuteczności oraz spełniania szeroko rozumianego interesu społecznego, czego głównym wyrazem w tym przypadku powinna być ochrona środowiska naturalnego oraz końcowy produkt – zdrowa żywność. Tak rozumiana i prowadzona Integrowana produkcja pozwala na zachowanie równowagi ekologicznej i piękna krajobrazu. Przyczynia się też do tworzenia różnego rodzaju systemów zatrudnienia ludzi na wsi. Mówiąc prościej, IP powinna zapewniać ogrodnikowy satysfakcjonujące plony i wyniki ekonomiczne w sposób nie kolidujący z ochroną środowiska i zdrowiem człowieka. Oprócz ograniczenia zużycia środków ochrony roślin duży nacisk kładzie się na zastępowanie nawozów sztucznych naturalnymi, dzięki czemu w roślinach nie gromadzą się szkodliwe pozostałości substancji aktywnych, metale ciężkie, azotany, azotyny i inne. Taki system produkcji jest trudniejszy i bardziej wymagający niż tradycyjny . Wymaga od producenta większego zaangażowania oraz dużej wiedzy. Aby uzyskać dobre rezultaty ochrony należy śledzić sygnalizację agrofagów, bardzo przydatna jest też znajomość ich biologii. Oprócz tego trzeba liczyć się z częstymi kontrolami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które sprawdzają, czy dane gospodarstwo spełnia wymogi IP. W zamian można uzyskać Certyfikat IP, który daje możliwość poszerzyć rynek zbytu (ważne w przypadku eksportu lub handlu z supermarketami) oraz sprzedawać produkty po wyższych cenach. Oczywiście dodatkową korzyścią jest satysfakcja – wartość niemierzalna. Pierwszoplanowym elementem Integrowanej Produkcji jest Inntegrowana Ochrona roślin.

  

  

Integrowana Ochrona roślin jest to postępowanie, w którym stosuje się wszystkie metody uprawowe, ekologiczne i toksykologiczne dla utrzymania liczebności szkodliwych organizmów poniżej progu szkodliwości, przy świadomym wykorzystaniu w pierwszym rzędzie naturalnych czynników ograniczających. Idea Integrowanej Ochrony roślin polega na stosowaniu wszystkich agrotechnicznych i ekologicznych metod, a także chemicznych jeśli nie da się ich zastąpić innymi, w celu utrzymania liczebności organizmów szkodliwych poniżej progu ekonomicznego zagrożenia. Na pierwszym miejscu stawia się naturalne czynniki sprzyjające człowiekowi w walce z czynnikami szkodliwymi. Używanie chemicznych środków ochrony roślin nie jest więc zabronione- jak w przypadku produkcji ekologicznej – ale ograniczone do niezbędnego miniumum, i dozwolone tylko w przypadku gdy wszystkie inne metody okażą się niewystarczające. Ponadto lista środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w IO jest mocno okrojona w porównaniu do standardowego programu ochrony warzyw. Środki te wymienione są w metodykach Integrowanej Ochrony poszczególnych gatunków warzyw. Przede wszystkim zabronione jest stosowanie preparatów toksycznych i bardzo toksycznych. Zasadniczym zadaniem ogrodnika jest integracja i umiejętna koordynacja wszystkich dostępnych metod, wsparta odpowiednią wiedzą i własnym doświadczeniem i doświadczeniami innych, a także tzw. ,,bycie na bieżąco'' w sprawach branżowych.